Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
เทศบาลตำบลเกาะยาว 10/9 ถ.กาลัญกุล ม.1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 :: www.kohyaocity.go.th ::  
 
นายพีรยุทธ์ มาตรักษา
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว
โทรสายด่วน 089-646-9959
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา เทศบาล.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
การประชาคมท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาสีปี
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
การดำเนินการลดพลังงานไฟฟ้า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ
การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019
การส่งเสริมด้านกีฬา
การส่งเสริมอาชีพ
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเกาะยาว
เทศบัญญัติ
กฎหมาย
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ITA)
กิจการสภา
กิจการสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศกำหนดนัดประชุมสภา
ประกาศเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา
หนังสือเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
หนังสือขอนัดประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ขอติดตั้งหรือซ่อมแซมประปา
ขอใช้รถกระเช้าของเทศบาล
ขอน้ำใช้เพื่อการบริโภคและอุปโภค
สินค้าชุมชน
ช่องทางรับแจ้งการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย
การช่วยเหลือประชาชน
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
จองห้องประชุม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะยาว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 118)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2  (ดู : 182)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567  (ดู : 169)
ฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมการสงเสริมจริยธรรมของ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ของเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 71)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการขายทอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ดู : 83)
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายขายซากพัสดุ เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด (ดู : 128)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะยาว
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 560)
ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ดู : 88)
ประกาศโครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 128)
ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย (ดู : 145)
ประกาศโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย (ดู : 143)
ประกาศโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 (ดู : 288)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะยาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (ดู : 409)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 109)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทพื้นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าค่าย (ดู : 110)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง (ดู : 109)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 113)
ประกาศผูชนะโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย (ดู : 133)
  ประกาศราคากลาง เทศบาลตำบลเกาะยาว
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ดู : 268)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย (ดู : 132)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย (ดู : 136)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2 (ดู : 203)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ดู : 273)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ดู : 308)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลเกาะยาว
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสุขาภิบาล ๓ (ดู : 6)
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 24)
ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 30)
ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (ดู : 40)
ประกาศการตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว (ดู : 101)
ประกาศการตรวจรับงานโครงการเทพื้นคอนกรีตอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย (ดู : 119)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลเกาะยาว
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลเกาะยาว
 
การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลเกาะยาว
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 33)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ (ดู : 36)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 3608)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 67)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 77)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ (ดู : 75)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำจืดกลางทะเล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลเกาะยาว
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลเกาะยาว คลิ๊กที่นี่
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
เทศบาลตำบลเกาะยาว
  10/9 ถ.กาลัญกุล ม.1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 
โทรศัพท์ : 076-597324
โทรสาร : 076-597095
E-mail Address : saraban_05820201@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohyaocity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs